معرفی کتاب زوربای یونانی اثر نیکوس کازانتزاکیس

کتاب زوربای یونانی اثر نیکوس کازانتزاکیس یونانی است. این کتاب توسط محمد قاضی به فارسی ترجمه شد. داستان پسرجوان کتابخوان

ادامه مطلب